Sit Alanı Nedir?

Emlak Konuları
Emlak Konuları Mülkiyet haklarının teminini sağlayan tapu iptal davası, kanuna aykırı ya da usulsüz olarak düzenlendiği iddia edilen kaydın, hukuka uygun hale getirilmesini sağlayan önemli bir dava türüdür. Mirastan mal kaçırma, ehliyetsizlik, vekaletin kötüye kullanılması, çeşitli imar uygulamaları, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, aile konutu, zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle oluşan mülkiyet haklarının ihlalinde tapu iptal davası açılabilir.

Kamu yararı gözetilerek korumaya alınan sit alanı, uygulamada gayrimenkul sahiplerinin tapuda karşılaştığı alanlardan biridir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı sit alanları 2863 sayılı Kanunda, tarih öncesi devirlerden günümüze ulaşan farklı medeniyet ürünü olan, devrin ekonomik, sosyal ve mimari özelliklerini yansıtan kalıntılar, önemli olayların meydana geldiği yerler ve tabiat özellikleri göz önünde bulundurularak korunması zorunlu alanlar olarak tanımlanır.

Farklı niteliklere sahip kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu sit alanları, doğal, arkeolojik, kentsel, tarımsal ve tarihi sit alanları olarak sınıflandırılır.

Sit Alanı İlan Edilen Ovalar

Tarıma elverişli arazilerin, tarım dışı faaliyetlerde kullanımını engellemek amacıyla hayata geçirilmesi planlanan Büyük Ova projesi kapsamında 184 adet ovanın tarımsal sit alanı kapsamına alınmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Tarımsal elverişliliği nedeniyle sit alanı olarak ilan edilen ovalar arasında yüz ölçümü bakımından en büyük ova 729 bin hektarla Konya Merkez Ovası’dır. En küçük ova ise 521 hektarla Burdur Yeşil Ovası’dır.

Sit Alanı ve Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırma uygulamalarında idarenin kamulaştırma işlemlerine başlaması, işlemlerin tamamlanmasını takiben mülkiyet bedelinin hak sahiplerine ödenmesi aşamaları takip edilir.

Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma yetkisine sahip kamu kurumlarının, mahkeme yoluyla kamulaştırma yapmadan ve hak sahiplerine mülkiyet bedelini ödemeden yaptıkları el koyma işlemi olarak tanımlanabilir.

Kamulaştırmasız el atmadan söz edilebilmesi için, idarenin, kamulaştırma yapmadan el koymuş olması gerekir. Kimi durumlarda kamulaştırmasız el atma oldukça açıktır.

Ancak bazı durumlarda idarenin kamulaştırma sürecini başlatması, ancak kamulaştırma tamamlanmadan taşınmaza el koyması durumunda da el atma fiili meydana gelebilmektedir.