Tapu İptal Davası Nedir?

Emlak Konuları
Emlak Konuları Mülkiyet haklarının teminini sağlayan tapu iptal davası, kanuna aykırı ya da usulsüz olarak düzenlendiği iddia edilen kaydın, hukuka uygun hale getirilmesini sağlayan önemli bir dava türüdür. Mirastan mal kaçırma, ehliyetsizlik, vekaletin kötüye kullanılması, çeşitli imar uygulamaları, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, aile konutu, zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle oluşan mülkiyet haklarının ihlalinde tapu iptal davası açılabilir.

Mülkiyet haklarının teminini sağlayan tapu iptal davası, kanuna aykırı ya da usulsüz olarak düzenlendiği iddia edilen kaydın, hukuka uygun hale getirilmesini sağlayan önemli bir dava türüdür.

Mirastan mal kaçırma, ehliyetsizlik, vekaletin kötüye kullanılması, çeşitli imar uygulamaları, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, aile konutu, zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle oluşan mülkiyet haklarının ihlalinde tapu iptal davası açılabilir.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Taşınmazların mülkiyetine dair açılacak olan dava, tapu kaydındaki hak sahibi olarak gözüken kişiye, kayıtlı hak sahibinin vefat etmiş olması durumda ise mirasçılarına karşı açılır.

Tüm taşınmazlara ilişkin açılan davalarda olduğu gibi tapu iptal davasında da, taşınmazın bulunduğu yer esas alınır. Bu yerin mahkemesi yetkili mahkeme statüsündedir. Davacı ve davalı taraflar anlaşma sağlasalar bile, yetkili mahkeme haricinde bir mahkemede davanın görülmesi mümkün değildir.

Tapu İptal Davası Nereye Açılır?

Tapu iptal davası, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde açılır. Taşınmaza ilişkin nitelik ve değer gibi özelliklere bakılmaksızın, Asliye Hukuk mahkemeleri görevlidir. Hazırlanacak olan mahkeme dilekçesinde, taşınmaza ait kayıt bilgilerinin yanı sıra, arazi durumu ve meydana geldiği iddia edilen kanunsuzluk ya da usulsüzlük net bir şekilde açıklanmalıdır.

Bilirkişi incelemesi talep edilmesi halinde, keşif ya da tanık dinleme esnasında hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği de dilekçede yer almalıdır. Dava dilekçesine ek olarak tapu kayıtları ve bu kayıtlara esas teşkil eden diğer belgelerin de dava dosyasına eklenmesi olası zaman kaybını azaltmaya yardımcı olur.

Tapu İptal Davası Zamanaşımı Süresi

Tapu iptal davası açmak için kanunda belirli bir süre öngörülmemiştir. Zamanaşımı süresi olmayan dava türlerinden biridir.