Hisse Defter Değeri

  İşletmenin aktif toplamından, borçlarının düşülmesi ile bulunan özvarlığının, çıkarılmış/ödenmiş hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunur.

  Defter değeri bir şirketin özsermayesine eşittir. Özsermaye ise şirketin bütün varlıklarından bütün yükümlükleri çıkartıldığı zaman geriye kalan miktardır.

  Şirketin varlıkları şirketin nakit parası, alacakları, stoklar, maddi duran varlıkları ve maddi olmayan duran varlıkları gibi kalemlerden oluşurken şirketin yükümlülükleri ise şirketin borçları, ayrılan karşılıklar ve diğer yükümlülüklerinden oluşur.

  Defter değeri yeniden yapma maliyeti değildir.

  Hisse Defter Değeri Nasıl Hesaplanır ?

  PD : Piyasa değeri : Hisse senedi adeti x Hisse fiyatı
  DD: Defter değeri : Defter değeri = Özkaynaklar

  Defter değeri hesaplamanın iki çeşidi vardır. Ancak her iki yöntemde de hesaplandığında aynı sonuçlar elde edilmektedir.

  Hisse defter d. : Toplam sermaye / Toplam hisse senedi sayısı

  Hisse defter d. : Toplam öz sermaye / sermaye (ödenmiş sermaye)

  Daha sonra ise PD/DD oranı hesaplanır.

  Hisse defter değeri (HDD) şirketlerin öz sermayelerinin paylara bölünmesi yöntemiyle hesaplanan bir değerdir.

  Ayrıca bu defter değeri, muhasebe değeri olarak da adlandırılmaktadır. Bir şirketin defter değeri, mali ve finansal tablolarına kaydedilmiş değeridir.

  Özetle piyasa defteri değeri bir şirketin birikmiş amortisman ve zararları çıkarıldıktan sonra mali ve finansal tablolarına yansıtılan değerdir.

  Defter değeri şirketlerin varlıkları ve borçları arasındaki farka eşittir. Eş zamanlı olarak bu fark net varlık değeri olarak da geçmektedir ve öz sermayeye eşittir.

  Eş Anlamlılar
  Muhasebe değeri