Kardinal Fayda Yaklaşımı

  Fayda kavramı iktisatçılar tarafından iki şekilde incelenmektedir. Bunlardan birincisi faydanın ölçülebileceğini ileri süren kardinal yaklaşım olup, faydanın kantitatif ölçülerle ifade edileceği görüşünü savunmaktadır.

  İkincisi ise faydanın ölçülemeyeceğini ifade eden ordinal yaklaşımdır.

  Faydanın ölçülebilir olduğunu ifade eden kardinal yaklaşımın temeli toplam fayda, marjinal fayda ve azalan marjinal fayda kavramlarına dayanmaktadır.

  Toplam fayda; bir malın toplam tüketiminin tüketiciye sağladığı faydaya denir.

  Başka bir ifade ile tüketilen birimlerin faydaları toplamıdır. Bu nedenle kullanılan mal miktarı arttıkça toplam fayda da artmakta ve bu durum tam doyum noktasına kadar devam etmektedir.

  Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını tatmin etme özelliğine fayda denilmektedir. Fayda tüketicilerin tatmini ile ilgili bir kavramdır.

  Marjinal fayda ise; belirli bir malın tüketici tarafından kullanılan ek biriminin o malın toplam faydasında yaptığı değişikliktir.

  Tüketicinin bir malı sürekli kullanması sonucu o malın toplam tüketimi artarken faydası gittikçe azalmaktadır.

  Çünkü bir malın sürekli olarak kullanılması sonucu o mala duyulan arzu da gittikçe azalmaktadır.

  Dolayısıyla ikinci birimin faydası, birinci birimin faydasından daha az olmaktadır.