Öz Sermaye

  Öz Sermaye (Öz Kaynak) Nedir? Öz kaynak olarak da isimlendirilen öz sermaye; işletme sahip veya sahiplerinin işletmedeki payına verilen isimdir. Öz sermaye, girişimcinin işletmeye koyduğu varlığı ifade eder.

  Vergi Usul Kanununun 192 inci maddesine göre öz sermaye; işletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetler ile alacakların toplamından borçların düşülmesi sonucu geriye kalan tutardır.

  İhtiyatlar ve kar bilançoda ayrı olarak gösterilseler dahi öz sermayenin unsurlarından sayılır.

  Tekdüzen hesap planına göre öz kaynaklar; işletme sahip veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile, Sermaye Yedekleri, Kâr Yedekleri, Geçmiş Yıllar Kârları ve Geçmiş Yıllar Zararları ve Dönemin Net Kâr veya Zararını kapsar.

  Ödenmiş Sermaye; İşletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarının ödenmiş kısmına verilen isimdir.

  Ödenmemiş Sermaye: İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmıdır.

  Sermaye ve Özsermaye Arasındaki Fark Nedir? Öz sermaye, işletmenin belirli bir tarihte varlıklarından bütün borçlarını ödedikten sonra geriye kalan varlıklar işletmenin öz sermayesini yani sermayesinin özünü verir.