Ulusal Pazar

  Borsa İstanbul’un temel pazarı olan “Ulusal Pazar”da, Ulusal Pazar kotasyon kriterlerini sağlayan şirketlerin payları işlem görmektedir.

  Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş olması

  Ortakların, anonim ortaklık türü dışındaki herhangi bir sermaye şirketi türünde geçen süreleri de yıl hesabında dikkate alınır. 3 yıldan fazla faaliyet süresi olan en az bir ortaklığa minimum %51 oranında iştirak etmek suretiyle holding yapısında kurulan yeni bir ortaklığın başvurması halinde, söz konusu holding için 3 takvim yılı şartı aranmaz. Ancak, kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş iştiraklerin özsermayelerinin, holding yapısında kurulan yeni ortaklığın aktif
  büyüklüğünün %50’sinin altında olmaması gerekir.

  ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin Ulusal Pazar işlem görebilmesi için, pay halka arz olunmuş anonim ortaklık statüsü için Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen ortak sayısından az olmamak üzere en az 500 gerçek ve tüzel kişiye satıldığının belgelenmesi şarttır.

  Borsa İstanbul tarafından geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, tasfiye veya konkordato istenmemiş olması ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen diğer benzeri durumların yaşanmamış olması,

  Eş Anlamlılar
  kot içi pazar