Yola Terk İşlemi

  Yola terk işlemi; imar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafından, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütününün ya da bir bölümünün imar planına uygun olarak yol, yeşil alan, park vs. gibi sebeplerden kamu yararına bırakılması işlemidir.

  Yola terk işlemi, belli bir maddi karşılık sonucu yapılması gerekse de kamu yararına kendi rızasıyla terk edildiği için herhangi bir bedel talep edilmez ve karşılıksız olarak kamuya terk edilir.

  Konuyla ilgili bazı durumları ilgili kanunla açıklamak gerekirse;

  Özel mülkiyete tabi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir ayni hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydı olmaz (MK.999.).

  Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden çıkarılır (MK.999).

  Yola terk işlemi için istenen belgeler :

  Vatandaşın rızasını gösteren dilekçe

  Dilekçeye istinaden Serbest harita Mühendisleri tarafından hazırlanmış teknik dosya

  Dosyaya istinaden çıkarılmış Belediye veya İl özel idaresi Encümen Kararı

  İlgili idarenin kadastro müdürlüğüne yazmış olduğu kontrol ve tescil yazısı

  Kadastro kontrollerinden sonra serbest harita mühendisiniz tarafından hazırlanmış tescil beyannamesi

  Kadastro müdürlüğü tarafından Tapu Müdürlüğü için yazılmış tapu tescil yazısı.